V zájmu zachování bezpečného prostředí pro děti je nutné dodržovat základní hygienická pravidla, tj. splachovat záchody po použití, mýt si ruce, … Zejména je nutné odkládat použité dětské pleny a papírové kapesníky do speciálního koše umístěného v šatně na chodbě mimo přímý dosah dětí. Toto činíte hlavně z hygienického a zdravotního důvodu, neboť, použitá plena se po nějaké době stává nebezpečným odpadem.

Konzumace jídla je povolena výhradně u stolů a dětských stolků (nádobí je k dispozici u pracovníků Centra), zakázáno je zejména pobíhat s jídlem po herně.

Platí pravidlo „S čím jsme si hráli, to si po sobě uklidíme“.

V době pravidelných programů se herna z důvodu bezpečnosti dětí uzamyká.

Mateřské centrum Domeček se hlásí k zásadám ochrany životního prostředí a k tomu patří i třídění odpadu. V šatně na chodbě jsou umístěny speciální pytle na tříděný odpad a všichni návštěvníci Centra jsou vyzýváni k respektování tohoto pravidla.

Ve všech prostorách Centra platí zákaz kouření a zákaz vstupu se zvířaty.

Za věci, které necháte v mateřském centru ležet bez dozoru neručíme.

 

Článek 1: Právní ustanovení

Podle Občanského zákoníku jsou návštěvníci povinni počínat si při pobytu v Centru tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě či životním prostředí. Mateřské centrum Domeček nepřebírá zodpovědnost za takto vzniklé škody.

V souladu s ustanovením Občanského zákoníku Mateřské centrum Domeček, v žádném případě neodpovídá za škodu, způsobenou nezletilými dětmi. Za tuto škodu odpovídá ten, kdo je povinen vykonávat nad nimi dohled – tj. jejich zákonný zástupce.

Při první návštěvě se zákonný zástupce podepisuje do Knihy návštěv. Tímto podpisem potvrzuje, že byl seznámen s provozním řádem organizace a zavazuje se ho dodržovat. Zároveň dává souhlas k použití osobních údajů pro vnitřní potřeby organizace a k použití fotografií z aktivit ke zveřejnění. Toto ustanovení platí i pro další návštěvníky Centra, kteří se účastní jednorázových akcí a jiných aktivit.

 

Článek 2: Kritéria pro poskytnutí služby

Zájemce o službu musí patřit do cílové skupiny, které je aktivita určena.

Naplnění podmínek pro poskytnutí služby (např. splnění věkového limitu, …).

Aktivní, výjimečně pasivní spolupráce v průběhu nabízené aktivity.

Adekvátní chování v souladu se všeobecně uznávanými společenskými normami a respektování zákonů, vyhlášek města i vnitřních pravidel Centra.

 

Článek 3: Kritéria pro odmítnutí služby

Úmyslné bojkotování a bránění poskytování služeb v rámci nabídky.

Nedodržování základních hygienických pravidel.

Nemoc či jiné infekční ohrožení ostatních klientů a pracovníků.

Opakované problematické chování, nerespektování pokynů zodpovědných pracovníků, apod.

Hrubé porušení pravidel a norem slušného chování (vulgární vyjadřování,…)

Přečiny proti zákonům a normám

(krádeže, úmyslné ničení prostor i vybavení Centra, vandalismus, násilnosti a ohrožování ostatních,…)

Nerespektování vnitřních pravidel Centra a věkových vymezení akcí či kurzů.

Mateřské centrum Domeček si vyhrazuje právo změnit termín akcí a zároveň právo nepřijmout či vyloučit účastníka z aktivit.

Ve všech vážnějších případech bude ihned informována Policie ČR.

 

Článek 4: Závěrečná ustanovení

Pracovníci Mateřské centra Domeček jsou tu sice pro vás a vaše děti, nicméně jejich povinností je zejména dohlížet na plynulý a řádný chod Centra, připravovat program a zajistit kvalitní servis. Veškerou zodpovědnost za dítě během aktivit pro rodiče s dětmi nesou jeho zákonní zástupci, kteří jsou v Centru s ním přítomni. Prosíme tedy o dodržování pravidel bezpečného chování a respektování pokynů pracovnic či lektorů naší organizace.

 

V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či stížností se neváhejte obrátit na naše pracovníky (tel. 728 942 763) či přímo statutární zástupce (Blanka Kovářová – předseda, tel. 723 830 888).

 

Děkujeme za respektování těchto pravidel a těšíme se na Vaši návštěvu u nás.